Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost ProAstas s.r.o., se sídlem 5. května 159/15, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 06059295, (dále jen jako „ProAstas“) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků (dále též jako „zákazníci“).

ProAstas tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

ProAstas je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. ProAstas zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává ProAstas rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

ProAstas zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, identifikační číslo, adresu bydliště / sídlo společnosti, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  • Údaje o zboží poskytovanému zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace a SMS.
  • Údaje o transakcích mezi ProAstas a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

 

Účely a právní důvod zpracování údajů

ProAstas osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:
Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi ProAstas a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.

Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na ProAstas vztahují. ProAstas má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.

Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů ProAstas, Oprávněným zájmem ProAstas může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi ProAstas a zákazníkem. Oprávněným zájmem ProAstas může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovaným zbožím.

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí
Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany ProAstas je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností ProAstas před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi ProAstas a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat ProAstas, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu info@sakami.cz. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

Příjemci osobních údajů

ProAstas poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. ProAstas takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům, z jiných než výše uvedených důvodů, je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem ProAstas. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům, a z jiných než uvedených důvodů, ProAstas osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od ProAstas přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi ProAstas a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.
Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi ProAstas a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů ProAstas. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

 


Soubory ke stažení

  • Všeobecné obchodní podmínky
  • Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
  • Informace o zpracovaní osobních údajů
  • Reklamační protoko

ProAstas s.r.o._Reklamační protokol